In het verleden

Ontmoetingsdag
23 oktober 2015
CC Westrand, Dilbeek

Duurzame kunst- en cultuurparticipatie:
een beleidscontext voor nieuwe modellen van spreiding en participatie

23 oktober 2015 | CC Westrand, Dilbeek | VVC en oKo  

Verslagen:

- Speech Minister van Cultuur, Sven Gatz  (pdf)

-  Verslag Plenaire deel (introductie Evi Gillard & Leen Laconte, toelichting Hilde Plas, Monitoring departement CJSM en  nderzoek Kunstenpunt)

- Powerpoint Bestuurlijke Ontwikkelingen - Hilde Plas (VVSG)

- Powerpoint Monitoring - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

- Oproep Veerle Van Schoelant - "Van spreiden naar verbinden"

- Oproep Vincent Vandenbossche "Van creatie naar spreiding"

-  Sessie 1 - Cultuurspreiding:  Verslag  

-  Sessie 2 - Transversaliteit: Verslag   +  Powerpoint door Fred Gillebert

- Sessie 3 - Cultuurparticipatie: Verslag  + Powerpoint Demos  + Manifest voor participatieve kunstpraktijken

Recente beleidsevoluties, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, scherpen een aantal uitdagingen op het vlak van cultuurparticipatie en kunstenspreiding aan. De druk op middelen en mensen dwingt kunsten en bemiddelaars tot keuzes en systeeminnovatie.  Welke keuzes willen we vandaag en in de toekomst samen – makers, spreiders, kunstenaars, bemiddelaars, burgers, publiek en beleid – maken?  Welke systemen kunnen we  door gedeelde verantwoordelijkheid ontwikkelen?

CC’s & GC’s, kunstenorganisaties, gezelschappen, kunstenaars, sociaal-artistieke & kunsteducatieve werkingen gaan hierover op 23 oktober met elkaar in dialoog.

Programmeert een cultuurcentrum minder of anders? Waar zet het op in? Wat verstaan we onder kunst- en cultuurspreiding vandaag? Hoe werken we samen aan duurzame relaties tussen kunst, bemiddelaars en publiek? Welke modellen kunnen we ontwikkelen? Hoe kunnen kunstenaars een rol opnemen in lokale processen, in verbindende trajecten?

Straks maakt de minister van cultuur, Sven Gatz, zijn trajectnota cultuurspreiding bekend. Welke laatste tips willen we hem meegeven?

10.00u   Verwelkoming door Fred Gillebert, directeur CC Westrand

10.10u   Situering en introductie beleidsevoluties
Evi Gillard (VVC), Leen Laconte (oKo) en Hilde Plas (VVSG)
Waarom organiseren we deze ontmoetingsdag? Introductie in recente beleidsevoluties (decreten lokaal cultuurbeleid, erfgoed, participatie, kunsten, sociaal-cultureel werk / gemeentefonds / provincies / decreet intergemeentelijke
samenwerking en decreet lokaal bestuur) en hoe dit een impact heeft op cultuurspreiding.

10.30u  Preview lopend onderzoek Kunstenpunt over de presentatie van beeldende kunst, muziek en podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel (2014)

Delphine Hesters (Kunstenpunt)

10.45u   Monitoring vanuit Vlaanderen:
Peter Heyns en Lynn Moerenhout (Departement CJSM) 
Waar staan we vandaag met monitoring? Wat mogen we nog verwachten? En hoe brengt dit cultuurspreiding en
participatie in beeld?  

11.00u   “Van spreiden naar verbinden” 
Veerle Van Schoelant en Vincent Van Den Bossche
Vorig jaar formuleerde Veerle Van Schoelant (30CC) tijdens het Theaterfestival het voorstel ‘van spreiden naar verbinden’ . Bij een aantal cultuurcentra, kunstenaars en intermediaire structuren circuleren gelijkaardige ideeën, of leeft althans het gevoel dat ‘spreiding’ meer schakeringen nodig heeft. Vincent Van Den Bossche startte recent met een eigen bemiddelingsbureau waarbij de focus ligt op het verbinden van de juiste partners en speelplekken met het werk van artiesten. Veerle en Vincent zetten een aantal gedachten en voorstellen op een rij en stellen enkele uitdagingen scherper.

 11.20u    Drie parallelle sessies

 De deelnemers splitsen op in 3 parallelle sessies. Maak jouw keuze bij inschrijving. Vanuit welke invalshoek wil jij in dialoog gaan met collega's? 

 1.  Gedeelde verantwoordelijkheid van makers en spreiders?
Sprekers: Veerle Van Schoelant & Vincent Van Den Bossche

Hoe verrijken we de cyclus van produceren – inkopen en verkopen? Hoe nemen makers en spreiders elkaar op sleeptouw? En welk sleeptouw? Hoe dagen ze elkaar uit om nieuwe betekenissen te creeren voor de samenleving waarin ze werken, voor de lokale gemeenschap.  Hoe zorgen we er toch voor dat wat wordt gemaakt ook zoveel en zo goed mogelijk terecht komt op de meest juiste plaats ondanks allerhande nieuwe beperkingen? Hoe kan kunst nog meer het kloppend hart worden van de maatschappij?

2. Transversaliteit in de praktijk – hoe eraan beginnen?
Sprekers: Fred Gillebert (CC Westrand, Dilbeek)

Transversaliteit is het vanuit verschillende invalshoeken of domeinen benaderen van eenzelfde fenomeen of vraagstuk. De vraag rijst hoe je een transversale benadering kan organiseren, zodat deze verbindingen elkaar versterken in het formuleren van een antwoord op de uitdaging. De gemeente Dilbeek kantelt zijn organisatie : de gemeentelijke administratie, het OCMW,  CC Dilbeek, ook de bibliotheek, zwembad, de gemeentelijke kinderopvang en het WZC Breugheldal bewandelen gezamenlijk dit vernieuwingspad. Wat betekent deze gemeentelijke visie op dienstverlening voor het CC? Welke nieuwe kansen ontstaan?  Welke actoren en domeinen gaan mee in bad? Hoe reageren en interageren kunstenaars, burgers en publiek?

3.  Op zoek naar nieuwe modellen van cultuurparticipatie
Sprekers: An Van den Bergh & Mehdi Maréchal (DÄ“mos vzw)

Wat zijn nieuwe modellen en methodieken om mensen te betrekken bij kunst en cultuur, actief, in projecten, in het tot stand komen van programma’s, etc..  Hoever durven en willen we daarin gaan? En wanneer gaat het echt om meer dan een verdiepende vorm van publieksbemiddeling? Hoe mensen meenemen in  kunstparticipatieve praktijken, een sociaal-artistiek proces? In een cultuureducatief traject? En is er nog meer?

13.00u    LUNCH

14.00u    Minister van Cultuur, Sven Gatz,  toelichting van de grote lijnen van de trajectnota cultuurspreiding

14.45u    Receptie 
voorzien tot 15.30u, maar spreek gerust af om verder na te kaarten met collega’s.
Het theatercafé van CC Westrand, als ook de ruimtes van het CC, zijn open!
Welke collega's komen? Zie hier de definitieve deelnemerslijst.

 
INSCHRIJVEN

 VVC en oKo organiseren deze ontmoetingsdag om de dialoog tussen cc's, gc's, kunstenaars, gezelschappen, sociaal-artistieke en kunsteducatieve werkingen te ondersteunen, hen te informeren en betrekken bij recente beleidsevoluties. 

 De ontmoetingsdag is gratis voor wie hierbij betrokken is. Inschrijven is wel noodzakelijk en doe je bij VVC met een mailtje naar info@cultuurcentra.be, met vermelding van je naam, organisatie, en je keuze voor sessie 1, 2 of 3 (zie programma)