Missie

Erkenning van de VVC

De VVC wordt door de Vlaamse overheid erkend als belangenbehartiger van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschapscentra in Brussel - via het decreet lokaal cultuurbeleid (art.36-37).

Missie

De Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw (VVC) verenigt en vertegenwoordigt de cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel. De VVC behartigt de belangen van de leden via beleidsadvisering, communicatie en actie. De VVC biedt een overlegplatform voor de leden en treedt in dialoog met andere partners met het oog op een brede ondersteuning, professionalisering en positieve waardering van de sector.

Visie en waarden

De VVC werkt naar en vanuit een collegialiteit en solidariteit tussen de leden, stelt inspraak, overleg en samenwerking centraal en gelooft in reflectie en zelfkritiek met het oog op een sterke positionering van cultuur- en gemeenschapscentra zowel naar het publiek als naar de diverse overheden.
De VVC gelooft in de kracht en de meerwaarde van cultuurcentra en gemeenschapscentra in een lokale, regionale, Vlaamse en internationale context - als open huizen voor cultuurspreiding, cultuureducatie, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming.

Ambities 2014-2018

Als in moeilijkere en snel veranderende tijden de middelen schaarser en de tijd intenser worden, is de uitdaging groter om ruimte te creëren voor een nieuwe dynamiek en creativiteit, om de essentie van het verhaal van cultuur- & gemeenschapscentra scherper te stellen. In vijf ambities geven de cc’s en gc’ aan hoe hun belangenbehartiger, de VVC, daar mee richting aan wil geven. We staan voor een boeiende beleidsperiode (2014-2018) waarbij de VVC cultuur- en gemeenschapscentra meer dan ooit verbindt en versterkt in hun verscheidenheid en in relatie tot een breed maatschappelijk netwerk.

de lokale en regionale beleidsmakers en stakeholders dichter bij  de VVC-werking betrekken en hen inspireren bij de werking van het cc/gc.
CC’s en GC’s zijn lokaal verankerd en lokale besturen krijgen meer verantwoordelijkheid

op diverse domeinen. Naast de huidige goede contacten op Vlaams, federaal en Europees niveau wil de VVC haar netwerk uitbreiden naar het lokaal niveau. De VVC streeft naar een uitgebalanceerd evenwicht tussen lokale verankering en een coherent Vlaams cultuurbeleid.

de zakelijk-juridische omkadering van cc’s en gc’s optimaliseren in samenwerking met partners.
De VVC heeft al heel wat expertise opgebouwd over zakelijke en juridische thema’s. De wetgeving en verzakelijking wordt alsmaar complexer. We gaan bijgevolg graag in alliantie met partners om een kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuning te kunnen blijven bieden.

mee bouwen aan de toekomst van cultuur- en gemeenschapscentra.
Ook in een veranderende samenleving wil de VVC als belangenbehartiger alert zijn voor nieuwe ontwikkelingen, haar leden stimuleren en uitdagen tot nieuwe dynamieken en innovaties en samen een visie formuleren voor de toekomst. In 2013 werkten VVC en LOCUS samen aan het colloquium en publicatie ‘over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra. Gisteren, vandaag en morgen.’ Onder de noemer 2020 zet LOCUS, ook samen met VVC, diverse trajecten uit
voor de toekomst.

de onderlinge relaties tussen cc’s en gc’s als sterke partners faciliteren en verstevigen.
Een netwerk is maar zo sterk als haar leden. Cc’s en gc’s hebben heel wat expertise en knowhow in huis. Als VVC willen we hen verbinden in een lerend netwerk en hun collectief potentieel ondersteunen, bvb. ook in onderhandelingen of collectieve acties.

een sterke communicatie en pr uitbouwen voor een positieve beeldvorming.
Meer dan ooit wil de VVC bouwen aan een positieve en correcte beeldvorming van cc’s en gc’s. Via opinies, het delen van praktijken, reflectie en visievorming wil de VVC aanwezig zijn in het maatschappelijk debat en de rol van cc’s en gc’s in de samenleving zichtbaar maken.

Meerjarenplan 2014-2018 (pdf)
Flyer VVC ambities (pdf)

Partnerschappen

De VVC wil steeds meer in dialoog treden met partners om cc’s en gc’s te verbinden met diverse maatschappelijke domeinen (kunsten, sociaal-cultureel werk, welzijn, jeugd, onderwijs, milieu,...). Via allianties met collega-organisaties wil de VVC ook efficiënt expertise delen en de slagkracht vergroten. We nodigen onze partners of toekomstige collega-organisaties uit om ons hierop aan te spreken.