Standpunten

Hier kan u de verschillende VVC reacties, opinies en persberichten raadplegen (in pdf):

03/12/2018 Resultaten gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra bekend: Vlamingen zijn heel tevreden over hun cultuurcentrum.

09/11/2018 VVC reflecteert verder op hoe het Vlaamse en lokale niveau zich tot elkaar kunnen verhouden in de toekomst (naar aanleiding van het boek Reflecties en de aftermovie van het departement CJM)

16/10/2018 Visie van de VVC op het nieuwe steunpunt lokale en bovenlokale cultuurwerking

14/05/2018 Tweede VVC-advies bij voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking

16/11/2017 Eerste VVC-advies bij voorontwerp van decreet bovenlokale cultuurwerking

16/10/2017 Cultuurcentra blijven de harten beroeren. En terecht volgens minister Gatz. VVC-reactie op debat in commissie cultuur van 5 oktober

05/10/2017 Reactie op plannen hertekenen culturele bovenbouw

28/09/2017 Blijspel of tragedie? Een toekomst voor de Vlaamse cultuurcentra.
Deze tekst is een initiatief van de sector en is unaniem onderschreven door de RVB van VVC. Het is een work-in-progress, een eerste aanzet om onze blik op de toekomst verder te verscherpen. 

28/06/2017 Standpuntinname VVC - Subsidies voor Circuit X afgeschaft

12/01/2017 Intentiebrief voortbestaan Circuit X

29/07/2016 Reactie op afschaffing projectsubsidies voor aanbod kansengroepen gemeenschapscentra

08/07/2016 Reactie op beslissing meerjarige subsidies 2017-2021 i.k.v. kunstendecreet. Ook bezorgheid bij de cultuur- en gemeenschapscentra

15/12/2015 Interview VVC in META

05/06/2015 Bijdrage hoorzitting 4 juni 2015 - FOV, VVBAD en VVC

05/06/2015 Presentatie hoorzitting 4 juni 2015 - FOV, VVBAD en VVC

22/04/2015 oKo-VVC-NICC - Reactie op de Strategische Visienota

23/04/2015 VVC-hoorzitting 23 april 2015

13/03/2015  Advies bij wijzigingen in het Vlaams cultuurbeleid vanuit het perspectief van cultuurcentra en gemeenschapscentra: inzetten op regionale samenwerking en op de verbinding van functies

03/2015   Samen waken over publieke opdracht cultuur- en gemeenschapscentra - opinie nav inkanteling gemeentefonds

14/01/2015 Cultuur- en gemeenschapscentra na 2015

14/01/2015 Bijdrage aan de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement, Commissie Cultuur : uitgebreide toelichting en motivering bij het standpunt (zie hoger)

18/10/2013 Reactie op afschaffing radioprogramma 'Joos' op Radio 1

16/10/2013   VVC-reactie op het voorstel van Kunstendecreet (versie 15 juli 2013)

30/11/2012 VVC - reactie in verband met de vraag om advies over het kunstendecreet

8/03/2012 Reactie bij de conceptnota cultuureducatie 'Groeien in cultuur'

29/02/2012 Cultuurcentra verliezen autonomie en kwalitatief personeel

7/12/2011 - VVC-standpunt bij het voorontwerp van decreet lokaal cultuurbeleid

11/2011  - Advies bij de bijsturing van de maximumfactuur in het basisonderwijs met aandacht voor kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie op school.  - VVC, LOCUS en de collegagroep Jeugd

8/06/2011 - VVC-standpunt bij de aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid (vanaf 2014)

9/03/2011 -  Gemeenschapscentra (terug) in het decreet lokaal cultuurbeleid  - Standpunt van het categoriaal overleg van de gemeenschapscentra in het kader van de evaluatie van het participatiedecreet

10/02/2011  - VVC-standpunt ivm geluidsnormen ter bescherming van het gehoor

01/02/2011 - Hervormingen Secundair Onderwijs - Reactie kunstensector (OKO, VOBK, BAM, Muziekcentrum, VTi) en VVC

18/01/2011 - VVC-standpunt t.a.v. het voorontwerp van decreet over de vermindering van planlast- en rapporteringsverplichtingen vanuit de Vlaamse Overheid naar de lokale besturen toe.

17/09/2010 - VVC-standpunt t.a.v. de interne staatshervorming

30/06/2010 - VVC-reactie op het Cultuurforum

11/05/2010 - Federale nota met aandacht- en pijnpunten, namens ISOC (Intersectoraal Overleg Cultuur)

24/03/2010 - Principekader Contracten  (meer context)

20/11/2009  - VVC - standpunt t.a.v. de Beleidsnota Cultuur 2009-2014

10/09/2009 - Standpunt t.a.v. het Vlaams regeerakkoord

15/06/2009 - Memorandum van de VVC t.a.v. de Vlaamse Regering 2009-2014

11/09/2007 - VVC - standpunt t.a.v. het ontwerp van decreet houdende de flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport

19/06/2007 - VVC - bijdrage tijdens hoorzitting Commissie Cultuur (wijziging decreet lokaal cultuurbeleid)

16/05/2007 - Standpunt t.a.v. wijziging decreet lokaal cultuurbeleid

24/02/2005 - Internationaal cultuurbeleid: een VVC-bijdrage

8/12/2004 - Verzelfstandiging bij cultuur- en gemeenschapscentra

30/09/2004 - Eindrapport evaluatie en bijsturing decreet lokaal cultuurbeleid

11/2003 - Personeelsbehoeftenplan cultuurcentra en gemeenschapscentra

Get Adobe Reader Al onze documenten kan u lezen en/of downloaden in pdf-formaat. Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig.
De recentste versie van Adobe Reader kan u gratis downloaden via www.adobe.com
Dit is wereldwijd gebruikte software voor het archiveren, lezen en doorsturen van documenten.