Standpunten

Hier kan u de verschillende VVC reacties, opinies en advies raadplegen (in pdf) :

29/07/2016 Reactie op afschaffing projectsubsidies voor aanbod kansengroepen gemeenschapscentra

08/07/2016 Reactie op beslissing meerjarige subsidies 2017-2021 i.k.v. kunstendecreet. Ook bezorgheid bij de cultuur- en gemeenschapscentra

15/12/2015 Interview VVC in META

05/06/2015 Bijdrage hoorzitting 4 juni 2015 - FOV, VVBAD en VVC

05/06/2015 Presentatie hoorzitting 4 juni 2015 - FOV, VVBAD en VVC

22/04/2015 oKo-VVC-NICC - Reactie op de Strategische Visienota

23/04/2015 VVC-hoorzitting 23 april 2015

13/03/2015  Advies bij wijzigingen in het Vlaams cultuurbeleid vanuit het perspectief van cultuurcentra en gemeenschapscentra: inzetten op regionale samenwerking en op de verbinding van functies

03/2015   Samen waken over publieke opdracht cultuur- en gemeenschapscentra - opinie nav inkanteling gemeentefonds

14/01/2015 Cultuur- en gemeenschapscentra na 2015

14/01/2015 Bijdrage aan de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement, Commissie Cultuur : uitgebreide toelichting en motivering bij het standpunt (zie hoger)

18/10/2013 Reactie op afschaffing radioprogramma 'Joos' op Radio 1

16/10/2013   VVC-reactie op het voorstel van Kunstendecreet (versie 15 juli 2013)

30/11/2012 VVC - reactie in verband met de vraag om advies over het kunstendecreet

8/03/2012 Reactie bij de conceptnota cultuureducatie 'Groeien in cultuur'

29/02/2012 Cultuurcentra verliezen autonomie en kwalitatief personeel

7/12/2011 - VVC-standpunt bij het voorontwerp van decreet lokaal cultuurbeleid

11/2011  - Advies bij de bijsturing van de maximumfactuur in het basisonderwijs met aandacht voor kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie op school.  - VVC, LOCUS en de collegagroep Jeugd

8/06/2011 - VVC-standpunt bij de aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid (vanaf 2014)

9/03/2011 -  Gemeenschapscentra (terug) in het decreet lokaal cultuurbeleid  - Standpunt van het categoriaal overleg van de gemeenschapscentra in het kader van de evaluatie van het participatiedecreet

10/02/2011  - VVC-standpunt ivm geluidsnormen ter bescherming van het gehoor

01/02/2011 - Hervormingen Secundair Onderwijs - Reactie kunstensector (OKO, VOBK, BAM, Muziekcentrum, VTi) en VVC

18/01/2011 - VVC-standpunt t.a.v. het voorontwerp van decreet over de vermindering van planlast- en rapporteringsverplichtingen vanuit de Vlaamse Overheid naar de lokale besturen toe.

17/09/2010 - VVC-standpunt t.a.v. de interne staatshervorming

30/06/2010 - VVC-reactie op het Cultuurforum

11/05/2010 - Federale nota met aandacht- en pijnpunten, namens ISOC (Intersectoraal Overleg Cultuur)

24/03/2010 - Principekader Contracten  (meer context)

20/11/2009  - VVC - standpunt t.a.v. de Beleidsnota Cultuur 2009-2014

10/09/2009 - Standpunt t.a.v. het Vlaams regeerakkoord

15/06/2009 - Memorandum van de VVC t.a.v. de Vlaamse Regering 2009-2014

11/09/2007 - VVC - standpunt t.a.v. het ontwerp van decreet houdende de flankerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport

19/06/2007 - VVC - bijdrage tijdens hoorzitting Commissie Cultuur (wijziging decreet lokaal cultuurbeleid)

16/05/2007 - Standpunt t.a.v. wijziging decreet lokaal cultuurbeleid

24/02/2005 - Internationaal cultuurbeleid: een VVC-bijdrage

8/12/2004 - Verzelfstandiging bij cultuur- en gemeenschapscentra

30/09/2004 - Eindrapport evaluatie en bijsturing decreet lokaal cultuurbeleid

11/2003 - Personeelsbehoeftenplan cultuurcentra en gemeenschapscentra

Get Adobe Reader Al onze documenten kan u lezen en/of downloaden in pdf-formaat. Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig.
De recentste versie van Adobe Reader kan u gratis downloaden via www.adobe.com
Dit is wereldwijd gebruikte software voor het archiveren, lezen en doorsturen van documenten.