Telex

Leonie versterkt VVC-team

We verwelkomen Leonie Lanssens als tweede coördinator van VVC.

Meer lezen

Geschreven door Leen Pede op friday 6 november '15

Acties vluchtelingen vanuit cultuur

Al heel wat individuele cultuur-, kunsten- en jeugdorganisaties  zetten acties op voor de vluchtelingen. Er is enorm veel solidariteit en vraag naar hoe acties relevant en duurzaam kunnen zijn. Wat kan je doen op korte of lange termijn? Daarom nodigde oKo experten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit om de situatie en noden te duiden. Ook minister Gatz nam het initiatief om de sectoren bijeen te roepen om samen deze thematiek aan te pakken.

VVC was aanwezig op een eerste informatie- en overlegmoment op donderdag 17 september 2015 (initiatief van oKo ism Kunstenpunt) en stemde af met Locus/Bibnet. We brengen u hierbij graag verslag uit.

Meer lezen

Geschreven door Leen Pede op thursday 24 september '15

impact projectsubsidies kunstendecreet bij cc's

VVC bracht de impact van de recente  beslissing ivm de projectsubsidies Kunstendecreet bij cultuurcentra in kaart.
Lees het hele overzichtsdocument met alle ontvangen reacties hier (pdf) 

Deze tekening legt bloot hoe broos het ecosysteem van de kunsten is, toont tegelijk hoe knap alles met elkaar verweven is en dat de rol die cultuurcentra daarin spelen nog te vaak onderbelicht is.

We vragen dan ook om een grondig debat over een volwaardige en correcte inzet van het instrument van de projectsubsidies.

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op friday 18 september '15

Bevraging bij cc's ivm projectsubsidies kunsten

U heeft het vast gehoord en gelezen in de media. Of u was er misschien bij in Oostende, toen 300 kunstenaars en sympathisanten in zee het water aan de lippen zette voor de actie Hoogtij(d). Een actie die heel wat weerklank kreeg in diverse opiniestukken. VVC steunt en ondertekent mee.

Dat dit ook een impact heeft op cultuurcentra en gemeenschapscentra en voor het publiek, daar staan weinigen bij stil.

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op wednesday 26 august '15

Vacature VVC en Evi Gillard - algemeen coördinator

De raad van bestuur van VVC besliste dat Evi Gillard vanaf 1 juli 2015 algemeen coördinator wordt. Met heel wat jaren ervaring op de teller binnen VVC als stafmedewerker - in de ledenwerking, op het vlak van beleidsadvisering, netwerking en communicatie - is de raad van bestuur overtuigd dat zij de algemene coördinatie op haar schouders kan dragen. Daarnaast werft VVC een nieuwe kracht aan: 

vacature coördinator  – deadline 14 augustus

Stuur het vacaturebericht zeker door aan mogelijk geïnteresseerden en verspreid zo ruim mogelijk. Veel dank voor uw medewerking!

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op thursday 9 july '15

Wijziging gemeentefonds goedgekeurd na debat

Op 16 juni keurde de commissie binnenlands bestuur het wijzigingsdecreet goed dat de middelen uit 7 sectorale decreten overhevelt – zonder label – naar het gemeentefonds. Daar ging echter nog een grondig debat aan vooraf.

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op wednesday 24 june '15

Open brief aan Vlaams parlement over wijziging gemeentefonds

Twaalf ondersteuners en belangenbehartigers uit de cultuur- en jeugdsector doen een oproep aan het Vlaams Parlement dat dinsdag 16 juni zal stemmen over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002. Dit voorstel betekent het einde van het Vlaamse impulsbeleid voor vrije tijd en ze regelt de overheveling van middelen naar het Vlaams Gemeentefonds. Zij sturen deze open brief aan de leden van het Vlaams Parlement.

Meer lezen

Geschreven door VVC op tuesday 16 june '15

VVC op hoorzitting over decentralisatie en overhevelen van middelen van cultuur, jeugd en sport naar het gemeentefonds

De HartbovenHard-petitie  verzamelde 14.000 handtekeningen en dat heeft gezorgd voor extra debat in het Vlaams parlement. Op 26 mei besliste het bureau van het Vlaams parlement om de bespreking over het decreet dat de 7 sectorale decreten aanpast (overheveling van middelen voor cultuur, jeugd, sport, integratie, flankerend onderwijs,… naar het gemeentefonds), in de commissie binnenlands bestuur nog even uit te stellen (naar vermoedelijk 16 juni). Zo krijgen de respectievelijke deelcommissies de kans om advies te geven aan de commissie binnenlands bestuur.

 

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op monday 8 june '15

Spoedpetitie vraagt om hoorzitting over de lokale subsidies die naar het gemeentefonds vloeien

Op dinsdag 26 mei bespreekt de commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement, het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. (de tekst van het decreet en alle adviezen kan je hier ook terug vinden)

Met dit decreet wil de Vlaamse regering de “oormerking” van de Vlaamse subsidies aan de steden en gemeenten in zeven beleidsdomeinen afschaffen: lokaal cultuurbeleid (inclusief CC en bibliotheken), jeugd, sport, lokaal integratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, strijd tegen kinderarmoede en flankerend onderwijsbeleid.

Als het parlement het plan goedkeurt – zoals de regering al twee keer heeft gedaan - kunnen de lokale besturen de subsidie die ze tot op vandaag specifiek krijgen voor bijvoorbeeld de bibliotheek, een jeugdhuis of een cultuurcentrum ook gebruiken voor andere zaken of voor de afbetaling van schulden. Daar schuilen risico’s in voor de rechten van elke burger op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Daarom vraagt de petitie van Hart boven Hard aan het Vlaams parlement om een hoorzitting te organiseren over dit plan. Intussen verzamelde deze oproep al 5.000 handtekeningen en lijkt het zijn effect niet te missen

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op thursday 21 may '15

welke toekomst voor provinciale bevoegdheden en middelen voor cultuur en jeugd?

Samen met onze collega-organisaties uit cultuur en jeugd, ondertekende VVC een schrijven aan de minister van Cultuur en de minister van Binnenlands Bestuur, de commissies cultuur en bestuurszaken en de provincies.  In de brief uitten we voorwaarden en bezorgheid inzake de overheveling van de provinciale bevoegdheden en middelen voor cultuur en jeugd. Minister Gatz nodigde een delegatie van ons platform alvast meteen uit voor een gesprek. Lees de gezamenlijk brief ...

Meer lezen

Geschreven door Evi Gillard op wednesday 6 may '15