Telex

VVC-bijdrage aan hoorzitting visienota Kunsten

De commissie cultuur organiseerde gisteren een hoorzitting met een aantal sprekers om hun opinie en advies te beluisteren omtrent de visienota Kunsten van cultuurminister Sven Gatz: de SARC (strategische adviesraad cultuur), oKo (belangenbehartiger kunsten), NICC (individuele kunstenaars), VVC (cultuur- en gemeenschapscentra) en het overleg van de Vlaamse kunstinstellingen.

VVC werkte samen met oKo en NICC aan een gezamenlijke tekst,  en gaf ook een specifieke, aanvullende toelichting, over de rol van cultuurcentra en gemeenschapscentra in het kunstenlandschap. Dirk Cornelis nam als voorzitter van VVC het woord.

De volledige VVC-tekst leest u hier (pdf).
De volledige oKo-NICC-VVC-tekst leest u hier (pdf).


Volgende week, 30 april, gaan de parlementsleden met elkaar en met de minister in dialoog. VVC kijkt alvast uit naar die bespreking en houdt u op de hoogte.

Samengevat voor u, de highlights van onze bijdrage:

Cultuur- en gemeenschapscentra zijn een onmisbare schakel in het ecosysteem van de kunsten. Niet alleen omwille van hun infrastructuur, ze zijn veel meer dan een podium. Ze initiëren initiatieven in de stad, in de lokale gemeenschap, op straten en pleinen. Ze zijn een werking, een mindset en een kwaliteitslabel. 

Met de voeten stevig verankerd in het lokale weefsel en de blik op het regionale werkterrein. Met het hart in het Vlaamse cultuurlandschap en het hoofd in internationale maatschappelijke uitdagingen. De handen uitreikend naar tal van partners en andere sectoren. Daar ligt de verbindingskracht van cultuurcentra. 

De vraag voor de toekomst is hoe we gestalte geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor een optimaal kunstenklimaat in al zijn facetten en in een veranderende samenleving. Niet alleen financiële druk en maatschappelijke vraagstukken (diversiteit, participatie, armoede,...), maar ook de huidige veranderende bestuurlijke context zijn parameters die de toekomst meebepalen. Momenteel is het nog onduidelijk met welke impact. 

Enerzijds worden sectorale subsidies (o.a. van cultuurcentra, als een van de belangrijkste spreiders) overgeheveld naar het gemeentefonds, anderzijds worden lokale besturen extra betrokken en geappelleerd via een complementair kunstenbeleid, landschapstekening en protocol. We vragen de Vlaamse en lokale beleidsmakers om met zorg en vanuit een inhoudelijke visie dit proces te doorlopen en de aanwezige competenties en deskundigheid van de cultuurprofessionals hierbij te erkennen en in te zetten.

We hebben de noodzaak om samen op zoek te gaan naar een oplossing aan de hand van 5 punten geïllustreerd, nl. 

1. regionale samenwerking,
2. de ontwikkeling van discipline- of themagebonden overleg,
3. de participatie van bezoekers en niet-bezoekers,
4. het cultuurcentrum als (co-)producent,
5. de soms onterecht onderbelichte rol die cultuurcentra spelen wat betreft beeldende kunsten, de betere film, en kunsteducatie

We bespraken ook de culturele en maatschappelijke uitdagingen waarmee cultuur- en gemeenschapscentra geconfronteerd worden. Ook deze uitdagingen zijn grotendeels dezelfde als die waarmee kunsthuizen en -organisaties mee geconfronteerd worden.

We expliciteerden de

nood aan horizontaal overleg: 

- uitbouwen van netwerken met andere domeinen, sectoren, steunpunten, belangenbehartigers; 
- het verder uitbouwen van intergemeentelijke/regionale culturele samenwerkingsverbanden.

nood aan verticaal overleg:

- tussen het Vlaamse en lokale niveau: doorsijpelen van Vlaamse culturele of maatschappelijke ambities naar het lokale, of omgekeerd lokale noden of realiteiten die het Vlaamse beleid kunnen voeden;
- tussen de groot- of centrumsteden en de kleinere gemeenten: het delen van expertise en kennis om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Geschreven door Evi Gillard op maandag 27 april '15