Regelgeving en beleid

Bedrijfsvoorheffing Buitenlandse Artiesten

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

 

Toelichting

 

De ‘bedrijfsvoorheffing' (BV) is een belasting die betaald wordt op een inkomen verworven door betaalde arbeid. Ook buitenlandse artiesten moeten een belasting betalen op hun inkomsten. De eerste vraag die zich stelt is of die belasting moet betaald wordt in het land van de artiest of in het land waar de werkzaamheden worden verricht, België. Dit is afhankelijk van de overeenkomsten (dubbelbelastingverdragen) die België sluit met diverse landen. Indien de bedrijfsvoorheffing moet betaald worden in België is de organisator (cultuur - of gemeenschapscentrum) verantwoordelijk voor die betaling. In principe moet de organisator 18% inhouden op de uitkoopsom en doorstorten naar de fiscus.

 

Wanneer moet de bedrijfsvoorheffing in België worden betaald?

 

Als organisator ben je in ieder geval verplicht de bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten voor podiumkunstenaars uit landen waarmee België geen akkoord heeft afsloten en /of voor podiumkunstenaars die als zelfstandige optreden.
In alle andere gevallen is het afhankelijk van de inhoud van het dubbelbelastingverdrag. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van een voorafgaand akkoord. Het is daarom belangrijk eerst contact op te nemen met de Dienst  Buitenland van de FOD Financiën die u de nodige informatie zal bezorgen en, indien van toepassing, ook een vrijstelling van betaling.


U kan het te betalen bedrag aanzienlijk verminderen door van de uitkoopsom bedragen af te trekken voor productiekosten en voor verplaatsing - , voeding - , en logementkosten.

 

Volledige informatie (met adressen en telefoonnummers) vindt u in Artisjok 2006 - 06 en in een aanvullend document met enkele preciseringen:

Artisjok_2006_-_06_Bedrijfsvoorheffing_buitenlandse_podiumkunstenaars.pdf: de hierin vermelde contactgegevens zijn niet meer correct! Hierbij de correcte gegevens:

 

Adres van de dienst Buitenland

FOD Financiën

Dienst Directeur Buitenland
Financiën Toren - 18de verdieping 

Kruidtuinlaan 50 bus 3427

1000 Brussel
Tel. 02/576.98.84 en 02/576.91.17
Mail: thierry.vanrossom@minfin.fed.be

 

Nederland: een apart geval
Nieuw: gesubsidieerde gezelschappen 2013-2016

 

Wanneer Nederlandse gezelschappen erkend zijn en voor minstens 30% van hun begroting gesubsidieerd worden door de Nederlandse overheid, hoeft er in België geen bedrijfsvoorheffing betaald te worden.

In Nederland zijn er twee subsidiestromen:

- podiumkunstgezelschappen direct gesubsidieerd door de Rijksoverheid uit de Basisinfrastructuur

- podiumkunstinstellingen gesubsidieerd via het Fonds Podiumkunsten

 

"oKo (overleg kunstenorganisaties) schreef ook een nota waarin je te weten komt of de KVR (kleine vergoedingsregeling) die je betaalt aan een buitenlandse artiest, onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing en hoe de vork in de steel zit als Belgische werkgevers een buitenlandse artiest in loondienst nemen.

Nieuw: vrijstelling van BV voor Franse artiesten in loondienst van een Franse werkgever

De dienst buitenland vraagt sinds kort bij de procedure om een vrijstelling te krijgen via een voorafgaand akkoord ook voor Franse artiesten die in loondienst zijn van een Franse werkgever, A1’s. Ze pasten het schema aan in die zin."

Elektronische aangifte bedrijfsvoorheffing: praktisch

De_elektronische_aangifte_hoe_ga_je_tewerk.pdf

 

Wetgeving

 

Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten: dubbelbelastingverdragen: http://fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/index.htm
Circ01.02.02_voorafgaande_vrijstelling.pdf: vrijstelling van de betaling van de BV
circ01.09.04-verduidelijking_voorafgaande_vrijstelling.pdf: verduidelijking voorafgaande vrijstelling

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.