Regelgeving en beleid

BTW

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

1.  Wetgeving

Op fisconet (de fiscale gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Financiën) vind je een overzicht van de BTW-wetgeving, BTW-beslissingen, parlementaire vragen en contactgegevens:

http://www.fisconet.fgov.be  > Fiscaliteit > Belasting over de toegevoegde waarde

2.  Enkele definities

BTW = Belasting op de Toegevoegde Waarde

BTW kan als een soort consumptiebelasting omschreven worden: telkens een goed wordt verkocht of een dienst wordt gepresteerd tegen vergoeding, wordt daarop een belasting geheven.

De bedoeling is dat de eindverbruiker van het goed of de dienst uiteindelijk de BTW zal betalen. Dit resultaat wordt bereikt door één van de meest kenmerkende aspecten van het BTW-stelsel: het recht op aftrek.

Het recht op aftrek kan als volgt worden samengevat: een persoon die BTW aanrekent op zijn uitgaande facturen, mag de BTW die hem op zijn inkomende facturen wordt aangerekend, aftrekken. Op die manier is de aan hem aangerekende BTW niet kostenverhogend. Het recht op aftrek is een prerogatief van belastingplichtigen die BTW aanrekenen op hun prestaties: niet-BTW-plichtigen (bijvoorbeeld particulieren) of personen die een enkel vrijgestelde activiteiten uitoefenen zoals advocaten, artsen, de vrijgestelde kunstenaars… hebben geen recht op aftrek. Voor deze laatsten zal de BTW steeds een kostenverhogende factor zijn.

Een BTW-plichtige is eenieder die in de uitoefening van zijn economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen doet of diensten verricht.

3.  Zijn vzw's BTW-plichtig?      

VZW's genieten op zich geen vrijstelling van BTW, hetgeen betekent dat wanneer zij aan de voorwaarden van BTW-plicht voldoen (zie hierboven), zij eveneens als BTW-plichtige moeten beschouwd worden.
Ook het feit dat de activiteiten die ze ontwikkelen geen winstoogmerk hebben, heeft op zich geen invloed op hun kwalificatie als BTW-plichtige.

Wel is het zo dat vele VZW's binnen de artistieke sector enkel vrijgestelde activiteiten verrichten zodat zij geen BTW-nummer moeten aanvragen, geen aangiftes indienen en geen BTW moeten aanrekenen. Keerzijde daarvan is uiteraard dat zij de BTW op hun inkomende handelingen niet in aftrek kunnen nemen. Ook zal het ontbreken van het winstoogmerk soms bepalend zijn om uit te maken of een bepaalde activiteit al dan niet vrijgesteld is.

Indien een VZW naast de vrijgestelde activiteiten, bepaalde handelingen of diensten verricht die onderworpen zijn aan de BTW, wordt zij ‘gemengd BTW-plichtig’.

4.  Wat betekent het als je “vrijgesteld bent van BTW”?

Om alle verwarring te vermijden. BTW-vrijgesteld wil zeggen dat jij (of de rechtspersoon) geen BTW mag aanrekenen op de diensten of goederen die jij levert aan een derde. Op jouw uitgaande facturen reken je geen BTW aan en vermeld je ‘vrijgesteld van BTW volgens art… (vul aan met het artikel van het BTW-wetboek dat voor jou van toepassing is)’.  Vrijgesteld zijn betekent dus NIET dat je nooit BTW moet betalen – op inkomende facturen kan er dus nog steeds BTW aan jou aangerekend worden !

De meeste cultuurcentra en gemeenschapscentra zijn voor het organiseren van podiumvoorstellingen ‘vrijgesteld van BTW’ omwille van art. 44 § 2 9°. Dit betekent dat zij geen BTW kunnen aanrekenen op hun toegangsticketjes.

5.  Welke diensten worden geleverd aan cultuurcentra en gemeenschapscentra en welk BTW-tarief is van toepassing?

Art. 44 § 2 8°: prestaties van uitvoerende artiesten

Art. 44, §2, 8° van het BTW-wetboek voorziet in een vrijstelling van BTW voor de artistieke prestaties van uitvoerende artiesten.  In 2006 zijn er heel wat parlementaire vragen geweest aan de minister van Financiën omtrent deze wetgeving. Het resultaat is dat tot op heden uitvoerende artiesten (als rechtspersoon: vzw, bvba,…) kunnen hun BTW-statuut kunnen kiezen: ofwel vrijgesteld ofwel BTW-plichtig (6% voor artistieke prestaties).  Zij moeten hun keuze kenbaar maken aan de BTW-administratie en uiteraard consequent handelen. Vandaar dat cultuurcentra en gemeenschapscentra soms facturen ontvangen van artiesten, zonder BTW en van andere artiesten met BTW (6% voor artistieke prestaties).

Letterlijk in het BTW-wetboek:

“Art. 44 §1. Van de belasting zijn vrijgesteld…  […]

8° de diensten aan organisatoren van voordrachten verstrekt door voordrachtgevers die als zodanig handelen; de diensten aan organisatoren van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van grammofoonplaten en van andere klankdragers en aan makers van films en van andere beelddragers verstrekt door acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere artiesten voor de uitvoering van toneelwerken, balletten, fims, muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoorstellingen; de diensten aan organisatoren van sportwedstrijden of sportfeesten verstrekt door deelnemers aan die wedstrijden of feesten. “

Tarieven

-       Uitvoerende Artistieke prestaties podiumkunsten: vrijgesteld of 6% BTW
-       Commissieloon boekingskantoor: 21% BTW
-       Technische kosten of productiekosten: 21% BTW

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.