Regelgeving en beleid

Cultuurcheques

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

1. Cultuurcheques en cultuurcheques... ?

De ene cultuurcheque is de andere niet. Enerzijds zijn er cultuurcheques in de vorm van een cadeaubon, anderzijds cultuurcheques die uitgaan van de werkgever aan zijn werknemer. In beide gevallen worden de cultuurcheques gebruikt als betaalmiddel voor een 'cultureel product' en moeten er 'aanvaardingspunten' zijn waar deze cheques ingewisseld kunnen worden.

Cultuurcheques, in de zin van een cadeaubon kan iedereen aankopen en schenken. Elke individuele consument kan deze cheque kopen, als geschenk geven aan iemand, die op zijn beurt deze cheque inwisselt voor een cultureel 'product'. Vergelijk het met de Boekenbon van De Standaard Boekhandel of de FNAC. Ook sommige cultuurcentra hebben hun eigen cadeaubon. Een ander voorbeeld is de Sabam-cultuurtoegangscheque. Om deze 'cultuurcheques' met het statuut van cadeaubon aantrekkelijker te maken proberen de initiatiefnemers de mogelijkheid te bieden deze cheques op meerdere plaatsen inwisselbaar te maken. Vandaar dat de meeste cultuurcentra en gemeenschapscentra de vraag kregen om in te tekenen op het initiatief van Accor of van Sodexho. Hiervoor sluit u een contract af met deze uitgevers, zie hieronder in punt 3.

Maar intussen is er in dit verband ook een andere evolutie. Het idee bestond erin werkgevers de mogelijkheid te bieden hun medewerkers te motiveren door hen voordelen te bieden op het gebied van sport en cultuur. Hoe aantrekkelijk het concept ook leek op papier, toch liepen de bedrijven er niet meteen warm voor zolang er geen wettelijk kader bestond dat de fiscale en sociale voordelen ervan vastlegde, zoals voor de Maaltijdcheques®. Dat wettelijk kader is nu eindelijk een feit. Het Koninklijk Besluit dat de regels vastlegt voor bedrijven die sport- en cultuurcheques willen kopen, treedt op 1 juli 2006 in werking. Dit KB is een initiatief van het kabinet van Sociale Zaken en is federale materie.

2. Cultuur- en sportcheques voor werknemers

Vanaf 1 juli 2006 kunnen werkgevers hun personeel een extra beloning toekennen in de vorm van een cultuur- en sportcheque. Deze is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Over het fiscale luik van de cultuur- en sportcheques werd voorlopig nog niets concreet beslist. Het is wel te verwachten dat er ook een fiscale vrijstelling zal komen..

2.1. Voorwaarden voor RSZ-vrijstelling

Opdat de cultuur- en sportcheques niet als loon worden beschouwd en bijgevolg niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen, moeten er een aantal voorwaarden gerespecteerd worden:

- Het jaarlijkse maximumbedrag aan cheques per werknemer bedraagt 100 euro.
- De cheques zijn gedurende 15 maanden geldig, van 1 juli van het jaar van uitreiking tot 30 september van het volgende jaar.
- De cheques mogen aanvaard worden door culturele operatoren en sportoperatoren die culturele of sportactiviteiten organiseren en erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd worden door de bevoegde overheid. Deze informatie moet vermeld worden op de cheques, zoniet worden ze beschouwd als loon. De bevoegde autoriteiten kunnen een lijst opstellen met erkende initiatieven en operatoren en deze aan de uitgevers van de cheques bezorgen.
- De cheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.
- De sport- en cultuurcheques wordt op naam van de werknemer afgeleverd
- voorwaarde voor de werkgever - werknemer: de toekenning van de cheques moet vervat zijn in een CAO op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak of in een geschreven individuele overeenkomst.

Let op: is er geen beperking op de uitgiftetermijn. Een aantal kranten verklaarden in hun berichtgeving dat de werkgevers dit extraatjes enkel in de maanden juli, augustus en september aan hun personeel mogen geven. Het was initieel de bedoeling om de uitgiftetermijn te beperken, maar deze voorwaarde werd niet meer opgenomen in het KB. De werkgever kan de cheques dus om het even wanneer overhandigen aan het personeel. De geldigheidsduur is wel beperkt.

2.2. Waarvoor kan de cultuur- en sportcheque gebruikt worden? ook in het CC/GC?

Door de cultuur- en sportcheque vrij te stellen van RSZ, wil de overheid de cultuurparticipatie en sportbeoefening bevorderen. Op het vlak van cultuur kunnen de cheques ingewisseld worden bij cultuuroperatoren die erkend, gesubsidieerd of goedgekeurd worden door de bevoegde overheid. Op het vlak van de sport zullen de cheques vooral gebruikt worden om het lidmaatschap van sportverenigingen of sportclubs te betalen.

De cheques mogen NIET gebruikt worden voor de aankoop van materiële goederen, bv. boeken, CD's, sportkledij, sportmateriaal, enz...

De cultuur- en gemeenschapscentra zijn culturele organisaties die gesubsidieerd en 'goedgekeurd' zijn door het ministerie van cultuur van de Vlaamse gemeenschap. Bijgevolg mogen de centra deze cultuurcheques aanvaarden als betaalmiddel voor hun activiteiten. Uiteraard bepaalt elke centrum voor zichzelf of men instapt in het systeem. Wat u hiervoor moet doen, leest u hieronder.

De bevoegde autoriteiten kunnen een lijst opstellen met erkende initiatieven en operatoren en deze aan de uitgevers van de cheques bezorgen. Dit behoort tot het terrein van de gemeenschappen, de ministeries cultuur en sport. Momenteel is er nog geen lijst bekend gemaakt.

2.3. Hoe werkt het systeem?

- Het cultuur- of gemeenschapscentrum sluit zich aan bij de uitgever van de cheques (Sodexho, Edenred) zodat het cultuurcheques kan aanvaarden voor de eigen activiteiten.
- De werkgever bestelt voor 100 euro cultuur- of sportcheques bij de uitgever van de cheques (Sodexho, Edenred).
- De uitgever van de cheques (Sodexho, Edenred) bezorgt de cheques aan de werkgever.
- De werkgever geeft als extraatje 100 euro aan cultuur- en sportcheques aan zijn werknemer.
- De werknemer gebruikt een deel van deze cheques om een ticketje voor een theatervoorstelling te betalen in het cultuur- of gemeenschapscentrum.
- Het cultuur- of gemeenschapscentrum aanvaardt de cheques als betaalmiddel en ruilt deze cheques vervolgens in bij de uitgever van de cheques (Sodexho, Accor).
Het systeem is analoog aan de maaltijdcheques.

2.4. Wat zijn de voordelen?

Voor de werkgever: kan zijn werknemers een extraatje geven, dat vrijgesteld is van RSZ-bijdrage en stimuleert de cultuurdeelname of sportbeoefening.

Voor de werknemer: het bedrag van de cheques is vrijgesteld van RSZ-bijdrage (en binnenkort wellicht ook van personenbelasting) en de cheques zijn een betaalmiddel voor zijn deelname aan culturele of sportactiviteiten.

Voor de aangesloten cultuur- en sportorganisaties: de cheques kunnen aanvaard worden als betaalmiddel voor de eigen activiteiten. Dit is een mogelijke service naar bestaande klanten en kan eventueel nieuwe klanten aantrekken.

3. Hoe aansluiten en wat kost ons dat?

U kan als cultuurcentrum of gemeenschapscentrum een contract afsluiten met de uitgevers van de cheques. De bekendste uitgevers zijn Sodexho en Accor. U vindt hun specifieke coördinaten via deze links:
Sodexho: http://www.sportculturepass.be/
Edenred (vroeger Accor): http://www.edenred.be/nl/werkgevers/cadeaucheques/ticket-compliments-sport-culture

Het opzetten van een systeem van cultuurcheques kost geld. Zowel in het geval van de cultuurcheque als cadeaubon zal het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum dat deze cheque ontvangt een financiële bijdrage moeten leveren, als in het geval van de cultuurcheque analoog aan de maaltijdcheque zijn er kosten aan verbonden voor de organisatie die de cheques aanvaardt. Dit bedrag moet beschouwd worden als een bijdrage in de administratiekost. De aansluiting bij de uitgevers zal meestal gratis zijn. Dit betekent dat u enkel een kost hebt op het nominale bedrag van de bij u ingeleverde cheques.

Wetgeving

 KB 30-06-2006 Cultuur- en sportcheques

Links

http://www.sportculturepass.be/ (Sodexho)
http://www.edenred.be/nl/werkgevers/cadeaucheques/ticket-compliments-sport-culture  (Edenred)

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.