Regelgeving en beleid

Fiscale aftrekbaarheid kinderopvang

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... en de cultuurcentra en gemeenschapscentra eveneens aftrekbaar.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 12 jaar. Met ander woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends en na de normale lesuren. In principe komen alle activiteiten waarvoor "apart" wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen niet in aanmerking.

Vanaf wanneer kunnen deze opvangkosten worden afgetrokken?

De wetswijziging treedt in werking met ingang van het aanslagjaar 2006. Met andere woorden: de opvangkosten gemaakt in het jaar 2005 kunnen in 2006 al worden vermeld op de belastingsbrief.

Welk is het maximaal aftrekbare bedrag?

Het maximaal aftrekbaar bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Bewijzen zijn nodig: attesten a.u.b. 

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom zullen ze een "attest" vragen aan de initiatiefnemers, in ons geval de betrokken cultuurcentra en gemeenschapscentra. Een dergelijk attest omvat twee luiken:

Een eerste luik vermeldt een bevestiging van het gemeentebestuur waarin gesteld wordt dat het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum gesubsidieerd is. Het lokaal bestuur kan zijn eigen cultuurcentrum of gemeenschapscentrum (in gemeentelijk beheer, via een vzw programmering of in vzw - beheer) een ‘bijzondere' erkenning geven. Het gemeentebestuur mag hierbij ook het decreet van 13 juli 2001houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid vermelden.

Van zodra u het origineel gehandtekende attest ontvangen heeft met de verklaring van het gemeentebestuur dat het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum erkend is, kan u dit attest zoveel als nodig is kopiëren en per kind individueel verder invullen.

Een tweede luik: wordt ingevuld door het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum, per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:

  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar komen in aanmerking!)
  • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van de betaalde activiteit)
  • het aantal opvangdagen
  • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
  • het totaal ontvangen bedrag

Moet dat allemaal wel?

Deze regeling geeft aan de gemeentebesturen en aan de centra bijkomend werk maar geeft aan de ouders een financieel voordeel ... en zij kunnen deze attesten vragen. Het lijkt bovendien zinvol om aan de ouders van elk deelnemend kind deze attesten zelf te bezorgen. Alleen attesten bezorgen aan wie het vraagt, bevoordeelt deze ouders die de informatie hebben.

Samengevat

Ouders kunnen per kind aan een initiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert een attest vragen. Dit attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken. Zaak is wel om alvast de nodige gegevens goed te registreren. De attesten 2005 moeten ten laatste op 30 april 2006 worden bezorgd aan de ouders.

Meer informatie

De website van de Administratie Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap geeft u heel wat extra informatie en beantwoordt veel vaak gestelde vragen. Met enige vertaling naar de situatie van een cultuurcentrum of gemeenschapscentrum krijgt u duidelijke antwoorden: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx

Modelattest.pdf : dit attest kan aangepast worden (eigen huisstijl,...) maar moet alle gegevens blijven bevatten.

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.