Regelgeving en beleid

Interne staatshervorming

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Documenten

Alle officiële documenten (Groenboek – Witboek) zijn terug te vinden op http://binnenland.vlaanderen.be/interne-staatshervorming

De resolutie van het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering

Het VVC-standpunt t.a.v. interne staatshervorming (september 2010)

Powerpoint Toelichting VVC-standpunt in commissie binnenlands bestuur (24 november 2010)

Stand van zaken

Planlastdecreet

In het Witboek Interne Staatshervorming wordt duidelijk gemaakt dat dit planlastdecreet zo snel mogelijk diende goedgekeurd te worden. Dit gebeurde dan ook op 15 juli 2011.
Meer informatie hierover zie ‘Planlastvermindering’

Witboek Interne Staatshervorming

Het Witboek Interne Staatshervorming werd goedgekeurd op 8 april 2011. We stellen het volgende vast:

 1. De interne staatshervorming wil de betuttelende, bureaucratische en controlerende aanpak vanuit de Vlaamse overheid naar de lokale besturen terugdringen, een maximale subsidiariteit realiseren, … Een terechte ambitie … als er tenminste rekening gehouden wordt met de differentiatie in de Vlaamse aanpak op de verschillende beleidsdomeinen en met de zeer verschillende situatie van de positie van de lokale besturen.  Men kiest echter voor een grijze aanpak en vergeet de veelkleurigheid.
 2. Er is bij het opstellen van het Witboek geen rekening gehouden met de fundamentele bedenkingen en bezorgdheden vanuit de werksoort cultuur – en gemeenschapscentra evenmin als met de bekommernissen vanuit andere culturele sectoren. De specificiteit van de culturele sectoren zal zich moeten schikken naar het ‘algemeen belang’.
 3. Cultuur- en gemeenschapscentra als belangrijke schakel in een Vlaams cultuurbeleid verworden tot gemeentelijke instellingen die afhankelijk zijn van de goodwill van een toevallige en regelmatig wijzigende politieke bestuurssamenstelling. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantal lokale besturen een actief en toekomstgericht beleid zullen voeren voor hun cultuur- of gemeenschapscentrum. Maar deze besturen hebben geen hiervoor geen interne staatshervorming nodig. Anders is het gesteld met lokale besturen die hun cultuur-of gemeenschapscentrum gedogen. Voor die centra oogt de toekomst zeer wispelturig…
 4. Terwijl het planlastdecreet het onmogelijk maakt nog subsidies te voorzien voor kwalitatief personeel, verwijst het Witboek regelmatig naar de noodzaak van ‘gespecialiseerde’ ambtenaren. Meer nog, het Witboek spreekt zelfs van ‘ontvoogde’ gemeenten als ze een gespecialiseerde ambtenaar in dienst hebben.
  Een citaat (pag. 70):
  ‘In de ruimtelijke ordening is al enkele jaren de figuur van de ‘ontvoogde gemeente’ bekend. Hier wordt gewerkt met een set aan kwalitatieve criteria (bv. in dienst hebben van een stedenbouwkundig ambtenaar). Gemeenten die aan de criteria voldoen, kunnen, op verzoek, ontvoogd worden en bijkomende bevoegdheden opnemen. Het voordeel van dit systeem is dat het flexibiliteit en maatwerk toelaat: ook kleinere besturen die in een bepaald domein willen investeren en verantwoordelijkheid nemen, kunnen dit doen. Bovendien zijn er verschillen mogelijk tussen beleidsdomeinen waarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke bestuurskracht van het lokale bestuur’
  Is de huidige regeling in het decreet lokaal cultuurbeleid dan geen goed voorbeeld van de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap om gemeenten te ‘ontvoogden’ via het ter beschikking stellen van kwalitatief personeel grotendeels betaald door de Vlaamse overheid en inhoudelijk gestuurd door het lokaal bestuur in samenwerking met het middenveld?
 5. Hoe het nu verder moet met het afstemmen van het kunstendecreet en het decreet lokaal cultuurbeleid - toch een belangrijke intentie in het Vlaams regeerakkoord - is een groot vraagteken. Kunstenorganisaties worden beoordeeld, althans volgens het Witboek, op publieksbereik en/of activiteitenbereik. Artistieke criteria… ? Een probleem voor het kunstendecreet?
  De werking van cultuur- en gemeenschapscentra zijn afhankelijk van de toevallige politieke bestuurssamenstelling. 
  Kan het formuleren van Vlaamse beleidsprioriteiten hier enig soelaas bieden?
 6. In Europees verband wordt Vlaanderen vandaag geprezen en als voorbeeld gesteld voor zijn lokaal cultuurbeleid dat een bijna perfect evenwicht garandeert tussen kwalitatieve impulsen en lokale sturing door politiek en middenveld. Einde verhaal…. Kadert dit in de ambitie om een Europese topregio te worden?
 7. Samengevat
  De intenties van het Witboek, het planlastdecreet, het gemeentedecreet, … zijn zoveel vormen en uitingen van de wil van de lokale politiek om vat te krijgen op de werking van de lokale cultuursector. Meer nog: om de inhoudelijke werking van de lokale cultuursector zelf te bepalen.  Misschien onbedoeld maar in ieder geval zeer effectief. Dit is geen fraai toekomstperspectief …

Groenboek Interne Staatshervorming

Eind juli 2010 werd het groenboek Interne Staatshervorming goedgekeurd door de Vlaamse regering. De tekst biedt het brede denkkader en reikt concrete voorstellen aan tot vernieuwing van de bestuurlijke organisatie. Dit Groenboek bouwt voort op passages uit het regeerakkoord en de beleidsnota binnenlands bestuur en volgt onder meer na gesprekken met betrokken bestuursniveaus en instellingen in het Vlaams Parlement.

In het najaar 2010 besprak het Vlaams Parlement (commissie Binnenlands Bestuur) het groenboek. In oktober en november organiseerde de commissie Binnenlands Bestuur tal van hoorzittingen om de organisaties de kans te geven hun visies op het groenboek toe te lichten en van gedachten te wisselen. Niet enkel de grote partners (VVSG, VVP, Vlabest) werden gehoord, maar ook de middenveldorganisaties uit cultuur, jeugd en sport: FOV (sociaal-cultureel volwassenenwerk), Verenigde Verenigingen, Forum voor Amateurkunsten, Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, de SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media), … Ook de VVC lichtte het VVC-standpunt toe in de Commissie Binnenlands Bestuur op woensdag 24 november 2010 aan de hand van deze powerpoint.

Omwille van de vele reacties en het te korte tijdspad, dienden de commissieleden een resolutie betreffende het groenboek Interne Staatshervorming in. Met een resolutie kan het Vlaams Parlement een officieel standpunt innemen en het signaal geven dat de Vlaamse Regering of een minister het beleid op een bepaald onderdeel moet bijsturen. In deze resolutie vragen de parlementaire volksvertegenwoordigers aan de Vlaamse Regering:

 1. Een antwoord te formuleren op de verschillende adviezen en standpunten van de adviesraden en middenveldorganisaties en deze antwoorden eveneens te bezorgen aan de commissie Binnenlands Bestuur
 2. Een stappenplan op te stellen dat duidelijk maakt hoe zij de pijnpunten die in het groenboek aan bod komen zal uitklaren
 3. De adviesraden en middenveldorganisaties verder te betrekken bij het proces om zo een noodzakelijk, breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor een grondige hervorming van de bestuurlijke organisatie van Vlaanderen.

U kan de volledige resolutie nalezen.

Op dinsdag 30 november bracht minister Bourgeois verslag uit over de stand van zaken in de commissie Binnenlands Bestuur. Hij verklaarde dat het tijdsschema dat hij eerder voorop stelde en waarbij het witboek tegen eind 2010 klaar zou zijn, verlaten is. De minister wil zich houden aan de resolutie en zal eerst alle elementen op een rijtje zetten. Concreet betekent dit:

 • De adviezen en standpunten van de diverse organisaties zullen thematisch gebundeld en beantwoord worden. Deze antwoorden zullen ook bezorgd worden aan de commissie binnenlands bestuur.
 • Op basis daarvan zal de minister een stappenplan uitwerken voor de verdere aanpak
 • Het tijdspad wordt bijgevolg verlengd, maar de afspraak met de Vlaamse Regering is om knopen door te hakken omtrent de visie op de interne staatshervorming (deel 1 en deel 2 van het huidige groenboek) tegen de paasvakantie (april 2011).
 • Pas na dit akkoord over de visie, wordt er verder gepraat over de “doorbraken” en de gevolgen per beleidsdomein en voor de betrokken sectoren. De beslissingen worden vervolgens geïmplementeerd in decreetwijzigingen, personeelsoverdrachten, wijziging van de financiële geldstromen, … in de verschillende beleidsdomeinen.

Reactie VVC

Bepaalde voorstellen in dit Groenboek kunnen ook consequenties hebben voor de werking van de cultuur- en gemeenschapscentra. We denken hierbij aan:

 • de integratie van de sectorale beleidsplannen in het gemeentelijk meerjarenplan;
 • de discussie rond de relevantie van sectorale subsidiëring door de Vlaamse overheid;
 • het terug treden van het provinciale niveau uit de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport.

De raad van bestuur van de VVC nam een standpunt in ten aanzien van het groenboek Interne Staatshervorming. Centraal in dit standpunt staat de vaststelling dat er ook in de huidige structuren en in de huidige manier van werken heel wat positieve elementen zijn. We menen dan ook dat een interne staatshervorming op diverse vlakken garanties moet inbouwen om deze positieve elementen, die ook voor de toekomst belangrijk zijn, te garanderen.

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.