Regelgeving en beleid

Provinciale bevoegdheden

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Overdracht provinciale bevoegdheden m.b.t. cultuur

Zoals bepaald in het Vlaams regeerakkoord, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Wat cultuur en jeugd betreft, heeft minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz de overdracht van deze bevoegdheden geregeld. Omdat de regelingen die in de verschillende provincies bestaan, zeer uiteenlopend zijn en niet allemaal op hetzelfde tijdstip een eindpunt kennen, voorziet minister Gatz in een overgangsperiode voor de jaren 2018 en 2019. Afhankelijk van de aard van de initiatieven geldt een verschillende regeling.

Projecten van bovenlokaal belang

Voor culturele projecten van bovenlokaal belang komt er een transitiereglement voor de jaren 2018 en 2019. Een eerste indiendatum voor de projecten in 2018 is 1 oktober 2017. Bekijk hier het reglement en de handleiding bij het reglement.

Structurele subsidies

De engagementen voor structureel door de provincies gesubsidieerde organisaties, worden voortgezet. Bekijk hier het overzicht per provincie. Voor de letteren en de audiovisuele kunsten zal die subsidiering verlopen via het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

Provinciale culturele instellingen

Acht instellingen en jeugdverblijf Hanenbos komen terecht bij de Vlaamse overheid. Elf provinciale instellingen worden overgedragen aan een lokale overheid. Bekijk hier het overzicht.

Nieuw regionaal cultuurdecreet op komst

Het is de bedoeling om in 2020 een nieuw regionaal cultuurdecreet van kracht te laten gaan. Het zal inzetten op praktijk ondersteuning, talent ontwikkeling en participatie aan breed toegankelijke bovenlokale culturele initiatieven. Vanaf najaar 217 wordt ingezet op de verdere uitwerking van dit decreet.

Informatie bij Vlaanderen

Het departement Cultuur, Jeugd en Media voorziet in een website met algemene informatie over de afslanking van de provincies. Daarnaast is er ook een stand van zaken pagina waar je alles kan opvolgen. Bij vragen kan je contact opnemen met het Departement CJM via overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be

Eind augustus en begin september organiseert het Departement CJM in samenwerking met de huidige provinciale diensten een informatiesessie in elke provincie. De concrete data worden nog gecommuniceerd.

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.