Regelgeving en beleid

Regionale samenwerking

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Samenwerking in een regio vanuit het perspectief  van cultuurcentra en gemeenschapscentra 

VVC maakte in maart 2015 een overzicht van de regio-werkingen (met overzichtskaart van de regio’s). Een aantal daarvan hebben de krachten gebundeld met de erfgoedregio’s (zie FARO). Het is een eerste verkennende inventarisatie - op basis van desktopresearch en gesprekken  - van samenwerkingsverbanden die cultuur- en gemeenschapscentra onderling of met andere actoren aangaan in een regio. We willen hiermee een aanzet geven tot verder onderzoek en expertise-uitwisseling over en tussen deze samenwerkingsverbanden.

Deze nota en "regionale kaart" streven geen volledigheid na: mogelijk zijn er nog andere samenwerkingen, die op dit ogenblik aan onze aandacht zijn ontsnapt. 

Download Overzicht samenwerking cultuurcentra en gemeenschapscentra in een regio   (pdf)

Download onderstaande kaart als pdf: kaart van Vlaanderen met overzicht samenwerking in een regio 
 

In West- en Oost-Vlaanderen tekenden heel wat regio’s in op de subsidielijn intergemeentelijke samenwerking via het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Sommigen, zoals WACCO (Wase CultuurCentra Overlegplatform), waren al veel langer en op eigen initiatief actief. Anderen gebruikten de Vlaamse subsidie als opstap voor een beginnende regionale samenwerking.

In Vlaams-Brabant speelt een heel ander verhaal, dat van Vlabra’ccent. Dit overlegplatform van cultuur- en gemeenschapscentra wordt al bijna 15 jaar gesteund door de provincie en is de laatste jaren geëvolueerd naar een 4-tal regiowerkingen. Deze regio-werkingen zorgden voor een zeer concrete en soepele werking, met concrete projecten, afspraken en resultaten, voornamelijk tussen de cultuurprofessionals. Het bundelen van energie en expertise werd steeds ingezet met een meerwaarde voor het eigen lokaal cultuurbeleid. Hier gaat het om informele verbanden en projecten, en niet om intergemeentelijke samenwerking (IGS). Met Pajottenland-Zennevallei heeft de provincie Vlaams-Brabant ook een boeiend traject afgelegd naar wat de meerwaarde van een bredere regiowerking kan zijn: lees het interview uit 2013.   

Ook in de provincie Antwerpen, recent nog de oprichting van ’t Pact (regio Kempen: Mol, Herentals, Turnhout, Geel, Heist-op-den-Berg), als in de provincie Limburg is er regionale samenwerking tussen cultuurcentra en gemeenschapscentra. De rol van provincies bij platformwerking, concrete bovenlokale projecten, of specifieke stimulansen voor regionale samenwerking staan kort beschreven in het overzicht van financiële en inhoudelijke steun door de provincies aan cc’s en gc’s, dat de impact van het verdwijnen van de culturele bevoegdheden bij de provincies vanaf 2017 in kaart brengt.

Wat zijn de basics in regionale samenwerking bij cc’s en gc’s vandaag?

Wat in deze regio-werkingen opvalt is dat er veel overlegd wordt, vooral tussen cultuurprofessionals, om zo goed mogelijk af te stemmen, en waar mogelijk samen te werken. Er is dus al veel know-how en  gezond verstand op het terrein. Ook heel wat cultuurschepenen en burgemeesters trekken aan de kar en zorgen voor politiek draagvlak.

De basics in regionale samenwerking bij cc’s en gc’s zijn momenteel:

  • vermijden dat een voorstelling kort na elkaar, zonder elkaars medeweten in naburige gemeenten staat en dus onbedoeld publiek van elkaar afsnoept.
  • Afspraken over ticketprijzen,
  • gezamenlijke startdatum van ticketverkoop,
  • boekingskantoren gezamenlijk uitnodigen en samen afspraken maken (over prijs, speelperiode, etc..).

Dit zijn de basics omdat ze erg logisch zijn voor cc’s en gc’s, vanuit eigenbelang. We zijn geen concurrenten maar concullega’s.

Een stap verder zien we ook op verschillende plekken: geven en nemen. Je geeft iets, je krijgt iets, al wordt het niet te minutieus in de weegschaal gelegd. Het totaalplaatje is nog altijd een meerwaarde voor alle partners. Het gaat om:

  • expertise delen, energie bundelen
  • gezamenlijk communicatie voeren bijvoorbeeld een gezamenlijk redactioneel tijdschrift of website, een uit-in-de-regio kalender, opnemen van elkaars aanbod in de eigen brochure..),
  • gezamenlijke ticketverkoop en publiek toeleiden naar het naburige centrum,
  • gezamenlijk aanbod voor scholen,
  • expertise-verdeling of profilering tussen actoren in een regio,
  • een gezamenlijk groter project dat uitlopers of varianten heeft in een regio, ‘routes’ doorheen een regio, etc…

 Bij wijze van voorbeeld en inspiratie verwijzen we ook naar enkele recente initiatieven die inhaken op een regionale context of die toevallig of spontaan een regionale laag krijgen:  

 -       Zo bundelen sommige cc’s de krachten om jong professioneel podiumtalent via het project van Circuit X, te plaatsen. Dit minder bekende artistieke talent verdient alle zorg en juiste omkadering. Het Vlaamse label van Circuit X (selectie van het theaterfestival) zorgt hiervoor. De meeste deelnemende CC’s nemen dit aanbod individueel op in hun programmatie. Een aantal andere CC’s kozen er expliciet voor om dit in een regionale context te plaatsen o.w.v. financiële draagkracht, een aangepaste gezamenlijke communicatie en een breder publieksbereik.

 -       Lokale Helden, het Poppunt-project om lokaal muzikaal talent op te sporen en te tonen, zorgde hier en daar ook voor een regionale samenwerking. Bijvoorbeeld in Klein-Brabant: Bornem, Sint-Amands en Puurs. Zij zochten niet alleen gezamenlijk naar talent, maar riepen ook inwoners op om mee te zoeken naar verrassende locaties voor de optredens.

 -       De UIT-pas stimuleert intergemeentelijke samenwerking en zet de haalbare werkingsschaal voor de vrijetijdspas op 40.000 inwoners. UiTPAS combineert een voordelenprogramma voor iedereen met financiële kortingen voor mensen in armoede. Zo kunnen ze makkelijker en zonder stigmatisering deelnemen aan het vrijetijdsleven. Het functioneert ook als een interessante marketingtool, geeft zicht op het participatiegedrag en leidt toe naar minder bekend aanbod.

 

Impact van de inperking bevoegdheden provincies voor cultuurcentra en gemeenschapscentra

Het Vlaams Regeerakkoord kondigt een nieuwe hervorming van de provincies aan. Vanaf 2017 verliezen de provincies hun ‘persoonsgebonden bevoegdheden’. In dit rapport schetsen we de impact daarvan voor cultuur- en gemeenschapscentra.

Het is op dit moment niet evident om gegevens i.v.m. 2014 en 2015 op te vragen bij de provincies, daarom is het rapport niet volledig. We baseren ons op gegevens die we ter beschikking hebben (tot 2013) en op een zelf georganiseerde bevraging bij de leden cultuur- en gemeenschapscentra. 60 cultuurcentra- en gemeenschapscentra reageerden op de enquête.

DownloadRapport impact inperking bevoegheden provincies (pdf)

Uit de ledenbevraging blijkt er in de toekomst nood blijft aan vormen van bovenlokale werking:

-   80 %  wenst financiële steunvoor de ontwikkeling van regionale samenwerking tussen cc’s en gc’s, maar liefst ook met andere partners

-   65 % voelt daarbij ook nood aan deskundige begeleiding om de regio-werking te ontwikkelen

In het VVC-advies van 13 maart 2015 (pdf)  vragen we  dat de provinciale middelen naar het Vlaams niveau gebracht worden. We pleiten ervoor dat een deel van deze middelen ingezet worden om de bovenlokale werking en samenwerking tussen culturele actoren, incl. cultuurcentra en gemeenschapscentra, in een regio te ondersteunen met subsidiëring en deskundige begeleiding (via steunpunten en/of de Vlaamse administratie).

 

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.