Regelgeving en beleid

Roerende voorheffing auteursrechten

De VVC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie en antwoorden die het zelf geeft of die het krijgt van expert-partners op wie het een beroep doet. De VVC kan echter niet garanderen dat de informatie en antwoorden altijd foutloos, volledig en actueel zijn. Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan eventueel advies - per e-mail - geen rechten worden ontleend.

De VVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en antwoorden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de VVC of door u aan de VVC via de website of elektronische weg.

Met een wetswijziging in het wetboek van de inkomstenbelasting is nu duidelijk dat de inkomsten die een kunstenaar haalt uit auteursrechten ‘roerende inkomsten’ zijn (voor zover het bedrag van 51.920 euro niet overschreden wordt.) Dit is voor de kunstenaar een goede zaak aangezien op roerende inkomsten slechts een belastingtarief van 15% toegepast wordt. Deze belasting wordt echter onmiddellijk bij de bron afgehouden d.m.v. een roerende voorheffing.  Dit betekent dat de betalers van de auteursrechten (bvb. een cultuurcentrum of gemeenschapscentrum) deze roerende voorheffing (15%) moeten inhouden en doorstorten aan de fiscus. Dit systeem werkt ‘bevrijdend’ voor de auteur omdat de inkomsten vooraf belast worden en niet achteraf.

Wat is het gevolg voor het cultuurcentrum of gemeenschapscentrum?

U moet de roerende voorheffing van 15% enkel inhouden in bepaalde gevallen.

1.     In welke gevallen moet u NIETS ondernemen?

 -          Wanneer u de auteursrechten betaalt aan een auteursrechtenbeheersvennootschap, bvb. SABAM. In dit geval is de beheersvennootschap verantwoordelijk voor de inhouding en aangifte van de roerende voorheffing.

-          Wanneer u de auteursrechten betaalt aan een Belgische vennootschap (BVBA, NV,…). In dit geval geldt de vennootschapsbelasting en is de vennootschap verantwoordelijk.

 2.     Wanneer moet u wel iets doen en wat?

Wanneer u als organisator (cultuurcentrum/gemeenschapscentrum) de auteursrechten rechtstreeks uitbetaalt aan de kunstenaar als natuurlijk persoon of aan een vzw (degenen die dus niet zijn aangesloten bij een beheersvennootschap als SABAM, zelf hun auteursrechten beheren en aan u factureren) moet u bij de betaling van deze auteursrechten een voorheffing van 15% inhouden.  Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2009.

Stapsgewijs:

-          U ontvangt een factuur waarop auteursrechten zijn aangerekend, bvb. 250 euro
-          Voor u betaalt, maakt u de berekening van de roerende voorheffing: 15% van het bedrag dat als auteursrechten wordt aangerekend (zonder BTW) =   15% van 250 euro =  37,5 euro

                                     U betaalt bijgevolg: 

                                               -    Aan de artiest: 250 euro – 37,5 euro = 212,5 euro
                                               -    Aan de belastingontvanger: 37,5 euro

-          Het CC doet een aangifte in de roerende voorheffing via ‘aangifte 273S’ binnen de 15 dagen na de betaling van de auteursrechten en stort het verschuldigde bedrag (37,5 euro in het voorbeeld) aan de belastingontvanger.  U vindt het aangifteformulier 273S via http://fiscus.fgov.be/INTERFAOIFNL/DroitsAuteurRechten/inleiding.htm

-          Het jaar daaropvolgend dient u de nodige belastingsfiches in voor de aangifte van de vergoedingen die u betaald hebt aan de auteurs. Het gaat om de fiche 281.45 en de samenvattende opgave. Deze fiches bezorgt u aan de belastingsdienst vóór 30 juni. Dus voor de vergoedingen die u betaalt in 2009, moet u de aangifte doen vóór 30 juni 2010.  Hoewel niet verplicht, is het ook zinvol een dubbel van de individuele fiche te bezorgen aan de betrokken auteurs zodat ook zij op de hoogte zijn van de aangifte.

U vindt deze fiches via:  http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/publicaties/formulieren/formulieren.htm

3. Online aangifte mogelijk sinds 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 kunnen de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing, de aangifte elektronisch indienen via de online toepassing www.rv-on-web.be.
Naast de automatische berekening van het verschuldigde bedrag en de aflevering van een ontvangstbewijs, worden de gegevens beschermd via de beveiligde toegang en kan men achteraf de indiening van de aangiften consulteren.
Bij elektronische indiening van de aangifte wordt een gestructureerde mededeling verstrekt om de betaling uit te voeren op een centraal rekeningnummer voor gans het land: BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42 te 1030 Brussel.

Aangifte op papier kan ook nog steeds:
Indien de belastingschuldige er toch voor kiest om vanaf 1 januari 2012 zijn aangifte inzake roerende voorheffing verder op papier in te dienen, dan staan volgende 4 nieuwe diensten in voor de ontvangst en behandeling ervan: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/current/spokesperson-11-12-19.htm
De betaling van de verschuldigde roerende voorheffing ingevolge een papieren aangifte moet vanaf 1 januari 2012 ook gebeuren op het centraal rekeningnummer BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van de ontvanger Roerende voorheffing, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel.

4.  Nodige documenten

-  Fiche 273S  (15 dagen na betaling van auteursrechten): http://fiscus.fgov.be/INTERFAOIFNL/DroitsAuteurRechten/inleiding.htm

-  Fiche 281.45 (het jaar na de betaling van de auteursrechten, vóór 30 juni): http://fiscus.fgov.be/INTERFAOIFNL/DroitsAuteurRechten/inleiding.htm

- Een uitgebreide toelichting van de FOD Financiën vind je in dit document http://fiscus.fgov.be/INTERFAOIFNL/DroitsAuteurRechten/PDF/Bericht%2032545-NL-2009-ISA.pdf

5. Wat met buitenlandse auteurs / kunstenaars?

Als er auteursrechten rechtstreeks verschuldigd zijn aan een buitenlandse kunstenaar of auteur (met woonplaats in het buitenland) vermeldt het dubbelbelastingverdrag met het land waar de betrokkene woont of de auteursrechten belastbaar zijn in België of niet. Een overzicht van alle verdragen vind je hier: http://fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/index.htm 

Voor een auteur uit Nederland bijvoorbeeld zijn de auteursrechten in principe niet belastbaar in België. De Nederlandse auteur of kunstenaar moet dan wel een formulier 276R kunnen voorleggen, dat het centrum verder moet aanvullen. Dat formulier vind je hier: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorheffingen/roerende_voorheffing   (helemaal onderaan de pagina). 

Als de kunstenaar dit formulier niet kan voorleggen, moet het centrum de roerende voorheffing toch inhouden en doorstorten aan de Belgische fiscus.

Links

- Meer info voor de berekening aan de zijde van de kunstenaars: www.kunstenloket.be
- Meer info over auteursrechten en billijke vergoeding

 

Hier vind je alle info over diverse wetgeving en beleid, met extra duiding.
Zoek via het alfabetisch register of gebruik de zoekfunctie.